WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Pomoc krajowa >>

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne

Restrukturyzacja zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne

Od dnia 8 lutego 2019 roku obowiązuje ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U.2019.33). Zgodnie z założeniami ustawy ma umożliwić natychmiastową spłatę - częściowo zrestrukturyzowanego już wcześniej zadłużenia. Restrukturyzacją, w myśl przepisów, objęte być mogą zadłużenia pieniężne (kapitał, odsetki i inne zobowiązania związane z zadłużeniem), które powstały tylko i wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności rolniczej przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne. Restrukturyzacją nie będą objęte podmioty prowadzące gospodarstwo rolne. które znajdują się w likwidacji lub w upadłości lub wobec, których toczy się postępowanie likwidacyjne.
Ustawodawca przewidział 4 alternatywne formy restrukturyzacji:

  • udzielenie przez ARiMR dopłat do oprocentowania bankowego kredytu restrukturyzacyjnego
  • udzielenie przez ARiMR pożyczki na spłatę zadłużenia
  • udzielenie przez KOWR pomocy w formie gwarancji spłaty kredytu restrukturyzacyjnego
  • przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo.

Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (o których mowa w punktach 1-3) zobowiązany jest do sporządzenia planu restrukturyzacji, zgodnie z przyjętym formularzem. Plan restrukturyzacji zawiera w szczególności opis aktualnej sytuacji gospodarstwa oraz opis przewidywanej sytuacji po uzyskaniu wsparcia, analizę finansowo-ekonomiczną podmiotu, opis podejmowanych działań na rzecz prowadzonego gospodarstwa oraz harmonogram wdrożenia działań. Właściwy terytorialnie dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, w terminie 30 dni, akceptuje bądź odrzuca przedłożony plan restrukturyzacji. Dyrektor akceptuje plan, gdy pozytywnie ocenia możliwość zadłużonego co do spłaty zobowiązań finansowych. W przypadku odrzucenia planu dyrektor ośrodka jest zobowiązany poinformować o tym fakcie na piśmie zainteresowaną osobę wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe zapisy dotyczące warunków ubiegania się o pomoc w restrukturyzowaniu zadłużonych gospodarstw rolnych znajdują się w wyżej przytoczonej ustawie.

Opracowanie: Aleksandra Wołosiuk-Burda