wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Płatności bezpośrednie - zasady kontroli

Płatności bezpośrednie - zasady kontroli

Jesteśmy w trakcie kampanii składania wniosków o płatności bezpośrednie. Od 15 marca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Składanie wniosków odbywa się za pomocą aplikacji eWniosek Plus.

W celu potwierdzenia zgodności danych i informacji zawartych w składanym wniosku pracownicy ARIMR lub jednostki działające na zlecenie Agencji przeprowadzają kontrole w gospodarstwach, tzw. kontrole na miejscu. Kontrole te przeprowadzane są dwiema metodami: 1. Inspekcja terenowa

2. Kontrola FOTO

Obydwie metody mają za zadanie sprawdzenie i weryfikację danych zawartych we wniosku ze stanem  faktycznym.

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek zgłoszonych do płatności obszarowej i do płatności ONW. Czynności kontrolne polegają na przeprowadzeniu kontroli w terenie i dokonaniu pomiaru powierzchni działek rolnych w celu weryfikacji powierzchni zgłoszonej we wniosku. Pomiar powierzchni działek rolnych wykonywany jest najczęściej w oparciu o technikę GPS.

Kontrola metodą FOTO polega na zrealizowaniu czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich działek rolnych wchodzących w skład całego gospodarstwa. Czynności kontrolne polegają na pomiarze powierzchni działek rolnych w oparciu o ortofotomapę oraz przeprowadzeniu wywiadu terenowego. W trakcie wywiadu terenowego sprawdza się rodzaj uprawy/grupy upraw, jaka występuje na kontrolowanej działce rolnej, wykonywane jest zdjęcie działki rolnej i ewentualnie dokonywane są pomiary tych granic, których nie można było pomierzyć na ortofotomapie, ponieważ były zbyt małe lub słabo widoczne (np. w cieniu drzew).

Kontrole na miejscu w ramach płatności bezpośrednich nie muszą być zapowiadane. Zawiadomienie rolnika o kontroli jest wykonywane wtedy, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli.

O kontroli pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiadamiają  telefoniczne lub pisemnie.

W przypadku kontroli metodą FOTO beneficjent nie jest powiadamiany o kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności podmiotu kontrolowanego także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli.

Obecność beneficjenta lub osoby upoważnionej podczas kontroli wymagana jest w sytuacjach, gdy powinien on udostępnić inspektorom terenowym posiadaną dokumentację, umożliwić wstęp na teren gospodarstwa lub w miejsce realizacji inwestycji itp. W przypadku, gdy beneficjent nie może uczestniczyć w kontroli ma możliwość upoważnienia do tej czynności innej osoby.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest zobowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi lub osobie przez niego upoważnionej, jeżeli nie jest on obecny podczas kontroli. Upoważnienie zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania, wystawione na podstawie aktów prawnych.

Zgodnie z zapisami  aktów prawnych, osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

- wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymaniem lub przebywaniem zwierząt/wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc lub pomoc techniczna,

- pobierania próbek do badań,

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda