WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Kampania wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2020r.

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła akcję przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2020 r.

Jak co roku pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie służą  rolnikom pomocą w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć za pomocą aplikacji eWniosekPlus która jest dostępna na stronie internetowej ARiMR w terminie od 15 marca do 15 maja 2020 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja 2020 r. – ale nie później niż do dnia 9 czerwca 2020 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Każdy rolnik posiada login i hasło do swojego konta. Przesyłany rolnikowi spersonalizowany formularz wniosku w wersji papierowej, należy traktować jedynie informacyjnie.

W 2020 r. tak samo jak w roku 2019 r. możliwe jest złożenie oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności, w którym rolnik potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego. Złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Termin składania oświadczeń to 1 marzec - 15 kwietnia.

W roku 2020 dochodzi nowe działanie – „Dobrostan zwierząt”, wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw. O dopłatę do dobrostanu zwierząt można ubiegać się w ramach wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Beneficjentem programu będzie mógł być rolnik, który dobrowolnie podejmie się realizacji jednego lub więcej wariantów dotyczących dobrostanu świń lub krów. Pomoc podzielono na 2 pakiety. Pierwszy z nich dotyczy trzody chlewnej, drugi krów mlecznych oraz krów mamek.

Rolnik w danym roku będzie mógł realizować równocześnie jeden lub więcej wariantów. Płatność dobrostanowa może być powiększona o refundację kosztów transakcyjnych obejmujących w szczególności np. koszty opracowania planu dostosowania gospodarstwa do zmiany warunków utrzymania zwierząt.

Ubieganie się o przyznanie płatności dobrostanowej będzie wymagało od rolnika posiadania planu poprawy dobrostanu zwierząt, sporządzonego do dnia złożenia wniosku, przy udziale doradcy rolniczego.

Jedyny wariant, dla którego nie będzie wymagane posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt to wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas. W ramach tego wariantu wymagane będzie natomiast prowadzenie rejestru wypasu krów mlecznych, w którym w odniesieniu do każdej krowy mlecznej rolnik powinien wskazać dni, w których dana krowa była wypasana, oraz dni, w których nie była wypasana, wraz ze wskazaniem przyczyn jej niewypasania.

W celu wypełnienia wniosku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do swoich biur powiatowych i gminnych  po uprzednim uzgodnieniu  telefonicznym terminu spotkania z doradcą z danego terenu. Telefony do doradców dostępne są  na stronie www.w-modr.pl.

Opracowanie: Renata Gazda