WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Zwrot podatku akcyzowego - drugi termin składania wniosków

Zgodnie z informacją MRiRW  od 1 sierpnia do 2 września br. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego. Odpowiedni wniosek wraz z FV, które stanowią dowód nabycia oleju napędowego (zakup musiał mieć miejsce od 1 lutego do 31 lipca br.) należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.   Ministerstwo przypomina, iż limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Należy pamiętać o tym, iż do wniosku o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy dołączyć informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu wnioskodawcy. Dokument taki poświadcza stan na dzień 31 grudnia 2018 r. i jest wydawany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Wołosiuk-Burda