WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

31 marca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2005, Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.). Celem wprowadzenia tej nowelizacji było zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności rolniczej, a co za tym idzie popularności ubezpieczeń rolnych i ich rozpowszechnianie, gdyż w Polsce tylko niewielka część pól pod zasiewami jest objętych ubezpieczeniami od  wystąpienia zdarzeń losowych.
Ze środków budżetu państwa udzielane są dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:

 • dla produkcji roślinnej obejmują: zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe. Ubezpieczenie obejmowało szkody spowodowane prze huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcia się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne;
 • dla produkcji zwierzęcej obejmują: bydło, konie, owce, kozy, drób i świnie. Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane prze huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku oboju z konieczności.

Umowa ubezpieczenia może obejmować wszystkie lub wybrane przez producenta rolnego rodzaje ryzyka. Dopłaty wynoszą 65% składki z tytułu ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw oraz 65% składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt. Składka ta dla upraw wynosi nie więcej niż 9% sumy ubezpieczenia upraw oraz nie więcej niż 0,5% sumy ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwie. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.
W roku 2017 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarło z pięcioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Są to następujące zakłady ubezpieczeń:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie;
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu;
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie;
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego będzie zmuszony do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty będzie stanowiła równowartość 2 Euro od 1 ha, a opłata ta będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę rolnika. Sankcje te nie będą stosowane w dwóch przypadkach:

 • niezawarcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umów w sprawie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • gdy rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat.

W szczególności o ubezpieczeniu powinny pamiętać osoby korzystające z wybranych działań PROW 2014-2020. W przypadku braku umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym, obejmującej ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, wszelka pomoc udzielana poszkodowanym producentom rolnym będzie pomniejszona. Natomiast niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich nie ma wpływu na ubieganie się przez nich o dotacje z tytułu płatności bezpośrednich.
Odszkodowania będą wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku, gdy szkody w plonie głównym w wyniku suszy wyniosą co najmniej 25%, natomiast w wypadku innych zdarzeń losowych co najmniej 10% plonu głównego.
Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • powódź i suszę – po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
 • grad i przymrozki wiosenne – po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;
 • ujemne skutki przezimowania – od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego z tym, że powinna ona być zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.


Żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi