wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Pomoc de minimis w rolnictwie

Pomoc de minimis w rolnictwie

Zasady udzielania pomocy de minimis w sektorze rolnym, reguluje rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym. Łączna kwota pomocy de minimis przyznanej w okresie trzech lat podatkowych przez państwo członkowskie przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych nie może przekroczyć górnego limitu krajowego określonego w załączniku.

W ostatnich latach  producenci rolni mogli otrzymać pomoc de minimis  w postaci:

 • pomocy suszowej dla gospodarstw ze startymi w produkcji rolniczej poniżej 30%;  
 • dopłat do wapnowania;
 • dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego;
 • zwolnienia z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), czyli 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej;
 • ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
 • ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (KRUS);
 • ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla KOWR;
 • dotacji do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich;
 • dopłat do oprocentowania kredytów klęskowych;
 • dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych;
 • dotacji na lasów prywatnych – wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;
 • dotacji na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych;
 • dotacji na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów bioasekuracji w strefie ASF.

Rolnik, chcący skorzystać z pomocy de minimis, powinien dołączyć do wniosku informacje, o tym czy w bieżącym roku oraz w dwóch go poprzedzających, otrzymał takie wsparcie z jakiegokolwiek tytułu. Aby sprawdzić aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie należy wejść na stronę Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej - https://srpp.minrol.gov.pl/

Aktualne wykorzystanie limitu  de minimis na dzień 07.08.2020 wynosi 295 932 125,00 euro, co stanowi 100,00%. Na stronie można sprawdzić również informację o udzielonej pomocy dla poszczególnego beneficjenta, aktualną listę programów pomocy publicznej oraz pobrać wzory formularzy sprawozdawczych.

Opracowanie: Radosław Skudlarz