WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Podatek rolny w 2020 roku

Według komunikatu Prezesa GUS  z dnia 18 października 2019  r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 - wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Oznacza to, że stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi od jednego ha przeliczeniowego 146,15 zł (co stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta). Z kolei stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 292,30 zł (równowartość 5 dt żyta).

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzaczone na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów wyłączonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek rolny należy opłacić w czterech ratach płatnych do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek rolny należy opłacić jednorazowo do 15 marca

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.) - art. 4, art. 6,

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Mon. Pol. poz. 1017).

 

Źródło: http://www.wskazniki.gofin.pl/8,87,1,podatek-rolny.html
Opracowanie: Renata Gazda