WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Marzec 2019

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konferencyjnych i seminaryjnych organizowanych przez WMODR:

 • 01.03.2019 r. seminarium pn. "Nowe spojrzenie na leczenie i rehabilitację koni" odbędzie się w siedzibie WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Osoba do kontaktu: Jerzy Bancewicz, tel. 697 632 064.
 • 08.03.2019 r. konferencja pn. "Gospodarka wędkarsko-rybacka jako istotny element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" odbędzie się w siedzibie WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Osoba do kontaktu: Elżbieta Kaczyńska, tel. 695 550 987.
 • 08.03.2019 r. seminarium pn. "Uprawa bobowatych jako alternatywa pozyskiwania białka paszowego w warunkach zrównoważonego rozwoju" odbędzie się w siedzibie Oddziału WMODR przy al. Zwycięstwa 10 w Olecku. Osoba do kontaktu: Jerzy Rutkowski, tel. 665 892 160.
 • 12.03.2019 r. seminarium pn. "Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym" odbędzie się w siedzibie WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Osoba do kontaktu: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142.
 • 22.03.2019 r. spotkanie hodowców bydła mlecznego z obszaru EGO odbędzie się w Mazurskim Dworze w Siejniku 1. Osoba do kontaktu: Marianna Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452.

Kampania składania wniosków o płatności za 2019 rok
W tym roku, podobnie jak w poprzednim, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Rolnik ubiegający się o przyznanie płatności zobowiązany jest do złożenia wniosku w okresie od 15 marca do 15 maja br. Jeśli wniosek złożony zostanie po 15 maja br., ale nie później niż do dnia 10 czerwca br., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej rolnikowi kwoty płatności o 1%. Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa oraz usług wypełniania wniosków przez doradców WMODR.

Do 14 marca 2019 r. rolnicy, zamiast wniosku o przyznanie płatności, mogą złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z poprzedniego roku. Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegali się o co najmniej jedną z płatności:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia będzie oznaczało, że rolnik w 2019 roku ubiega się o te same płatności co w roku ubiegłym i jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o płatności za rok 2019.

Szkolenia dla rolników w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020
WMODR w miesiącach styczeń-kwiecień br. realizuje operację szkoleniową pn. „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Łącznie odbędą się 34 szkolenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy rolników, domowników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach. Harmonogram szkoleń, wraz z danymi kontaktowymi doradców prowadzących nabór, dostępny jest na stronie internetowej WMODR.

Realizacja usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” PROW na lata 2014-2020
WMODR rozpoczął realizację 3-letnich programów doradczych finansowanych ze środków EFRROW. W ramach bezpłatnych programów rolnikom, którzy podpisali z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług doradczych, doradca:

 • wykona analizę sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego,
 • prowadzić będzie rachunkowość gospodarstwa poprzez zapisy w ewidencji przychodów i rozchodów,

a także, w zależności od potrzeb rolnika, doradca może:

 • ocenić dostosowanie gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności lub
 • pomóc w dostosowaniu gospodarstwa rolnego do wymogów BHP lub
 • świadczyć usługę związaną z integrowaną ochroną roślin, w tym oceną zagrożenia agrofagami i pomocą w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów lub
 • pomóc w uczestnictwie w systemach jakości lub systemie rolnictwa ekologicznego, w tym w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do rolnictwa ekologicznego oraz w realizacji rolnictwa ekologicznego.

Nabór wniosków na „Restrukturyzację małych gospodarstw”
Termin naboru: 28 lutego – 29 marca 2019 r. Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie tego typu operacji oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników WMODR z siedzibą w Olsztynie, Oddziału w Olecku oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Stoisko doradcze WMODR podczas Kiermaszu Ogrodniczego Zielona Arena, 23-24 marca 2019 r.
Zapraszamy na spotkanie z doradcami na stoisku WMODR w Expo Mazury w Ostródzie podczas Kiermaszu Ogrodniczego. Program Kiermaszu, połączonego z Targami Twój Dom, Twój Ogród dostępny jest na www.zielonaarena.pl.

XI Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniach 27-28 kwietnia 2019 r. Zachęcamy Wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu – karty zgłoszenia zamieszczone są na www.wmodr.pl. Komisarzem targów jest Magdalena Pusz, tel. 665 991 329.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik