WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Luty 2019

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konferencyjnych i seminaryjnych organizowanych przez WMODR:

  •  27.02.2019 r. "Aktualne problemy w produkcji ziemniaka - bioasekuracja fitosanitarna", Brzozie Lubawskie 116, Dom Weselny. Osoba do kontaktu: Ewa Jaworska, tel. 665 920 379.
  • 28.02.2019 r. "Szkolenie dla producentów bydła mięsnego", siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Osoba do kontaktu: Sylwia Walesieniuk, tel. 665 880 978.
  • 08.03.2019 r. "Gospodarka wędkarsko-rybacka jako istotny element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Osoba do kontaktu: dr Elżbieta Kaczyńska, tel. 695 550 987.
  • 08.03.2019 r. "Uprawa bobowatych jako alternatywa pozyskiwania białka paszowego w warunkach zrównoważonego rozwoju", siedziba Oddziału WMODR w Olecku przy al. Zwycięstwa 10. Osoba do kontaktu: Jerzy Rutkowski, tel. 665 892 160.
  • 12.02.2019 r. "Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym", siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Osoba do kontaktu: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142.

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego
W terminie 15 stycznia – 25 czerwca 2019 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać w Biurach Powiatowych ARiMR. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, określane są corocznie do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych w złożonych wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Oświadczenie jako forma wniosku o płatności bezpośrednie
W roku 2019, podobnie jak w ubiegłym, zamiast wniosku o przyznanie płatności, rolnicy mogą złożyć pisemne oświadczenie, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z poprzedniego roku. Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy we wniosku (lub oświadczeniu) o przyznanie płatności na rok 2018 deklarowali powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha. Złożenie oświadczenia będzie oznaczało, że rolnik w 2019 roku ubiega się o te same płatności co w roku ubiegłym i jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o płatności za rok 2019. Oświadczenie będzie można składać w terminie od 15 lutego do 14 marca 2019 r. na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Operacje szkoleniowe w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW na lata 2014-2020
WMODR w miesiącach styczeń-marzec br. przeprowadza dwie operacje szkoleniowe pn. „Nowoczesne technologie uprawy zbóż” oraz „Normy i wymogi wzajemnej zgodności”. Łącznie odbędą się 53 szkolenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapraszamy rolników, domowników, małżonków rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie oraz właścicieli lasów do udziału w szkoleniach. Harmonogramy szkoleń, wraz z danymi kontaktowymi doradców prowadzących nabór, dostępne są na stronie internetowej WMODR.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”; czas naboru: 28 grudnia 2018 r. – 25 lutego 2019 r.
  • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”; czas naboru: 31 stycznia - 1 marca 2019 r.
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”; czas naboru: 28 lutego – 29 marca 2019 r.

Pracownicy WMODR świadczą fachowe doradztwo w zakresie wymienionych poddziałań oraz sporządzają niezbędną dokumentację aplikacyjną.

Nabór wniosków dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na operacje realizowane w roku 2019
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił konkurs dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie 04-18 lutego 2019 r. do podmiotów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. WMODR prowadzi nabór wniosków o wybór operacji realizowanych na poziomie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach działania 5. „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik