wmodr.pl

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur i Powiśla

W zakres rolnictwa społecznego, stanowiącego innowacyjne podejście do koncepcji rolnictwa wielofunkcyjnego, wpisuje się oferta edukacyjna gospodarstw rolnych. Jej urzeczywistnieniem w Polsce są zagrody edukacyjne, których funkcjonowanie ubogaca sektor polskiego rolnictwa. Idea społeczna gospodarstwa otwiera go na nowe możliwości rozwoju. Rolnicy zyskują narzędzie do budowy relacji z konsumentami z jednoczesną promocją swoich produktów.

Celem działalności zagród edukacyjnych jest przybliżenie społeczeństwu naturalnego środowiska gospodarstwa rolnego oraz przekazanie wiedzy na temat metod produkcji żywności. Idea gospodarstw edukacyjnych to popularyzacja rolniczego oblicza wsi i nadanie mu właściwej rangi społecznej.

Pojęcie gospodarstwa edukacyjnego w postaci nazwy „zagroda edukacyjna” zostało zdefiniowane w wyniku ogólnopolskiego projektu prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie i zatwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 roku, a jego wdrożenie zaowocowało utworzeniem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Według jej koncepcji konkretne cele edukacyjne realizowane są na bazie infrastruktury i zasobów rolniczych gospodarstwa oraz jego przyrodniczo-kulturowego otoczenia.

Pod pojęciem „zagrody edukacyjnej” kryją się zatem przedsięwzięcia prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, posiadające i prezentujące zwierzęta gospodarskie lub uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach szkolnych, lub jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi.

Właściciel takiej zagrody poza posiadaniem zadaszonego pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia zajęć realizuje przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród następujących:

  • edukacja w zakresie produkcji rolnej,
  • edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
  • edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
  • edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i producenckiej,
  • edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.