wmodr.pl

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Krótkie łańcuchy dostaw żywności to istotny element wspólnej polityki rolnej realizowanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Produkcja żywności na małą skalę jest ważną częścią „Planu dla wsi” realizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odgrywającą znaczącą rolę w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich oraz poszukiwaniu alternatywnych źródeł dochodów w gospodarstwie rolnym. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zapotrzebowanie na produkty prosto od rolnika.

Sytuacja ta umożliwia rozwój sektora żywności lokalnej opartej na rodzinnych gospodarstwach rolnych, co z kolei przekłada się na wiele korzyści gospodarczych, środowiskowych oraz społecznych. Małe gospodarstwa rolne przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrony środowiska na obszarach wiejskich oraz uczestniczą w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Rozszerzenie funkcji gospodarstw rolnych o przetwórstwo może być przedłużeniem żywotności obszarów wiejskich w obliczu zmieniających się warunków prowadzonej produkcji oraz wahań koniunkturalnych. Prócz funkcjonujących, do tej pory form produkcji i sprzedaży żywności w ramach sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, działalności marginalnej, lokalnej i organicznej (MLO), wprowadzono rozwiązania w zakresie działalności rolniczy handel detaliczny (RHD).

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świetle polskiego prawodawstwa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano preferencje podatkowe. Regulacje prawne w zakresie działalności rolniczego handlu detalicznego zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2017 r., a następnie zmienione z dniem 1 stycznia 2019 r. W ramach tej działalności możliwe jest zbywanie surowców (produktów produkcji pierwotnej) jak i żywności przetworzonej otrzymanej w sposób inny niż przemysłowy (przetwory owocowo-warzywne, przetwory zbożowe, produkty mleczne, produkty mięsne, produkty złożone, gotowe posiłki mięsne i niemięsne).
W myśl zmienionych przepisów rolniczy handel detaliczny to handel detaliczny polegający na produkcji żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczego i zbywaniu takiej żywności:
-    konsumentowi finalnemu (oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego) lub
-    do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych placówek o podobnej charakterystyce zlokalizowanych na określonym obszarze, tj. na terenie województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem

Opracowanie: SW