wmodr.pl

Sposoby magazynowania wody na obszarach wiejskich

Sposoby magazynowania wody na obszarach wiejskich

W obecnych czasach, w dobie intensywnego rozwoju rolnictwa oraz ciągłych zmian klimatycznych mających wpływ na rozkład opadów fundamentalne znaczenie ma zastosowanie kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań i działań związanych z gospodarką wodną.

Zarówno naturalne warunki środowiskowe, jak i klimatyczne w sposób istotny wpływają na jakość i ilość wody. Występujące w dzisiejszych czasach anomalia pogodowe doprowadzają coraz częściej do zachwiania równowagi pomiędzy opadami, a potrzebami roślin w okresie wegetacji. Zmiany te w bezpośredni sposób wpływają na wysokość i jakość plonów, a tym samym na wytwarzanie produktów rolnych. Zaburzenia jakości i różnorodności plonów powodują zwiększenie zapotrzebowania na wodę w rolnictwie. Zasoby wodne charakteryzują się dużą zmiennością sezonową oraz przestrzenną. Dzisiejszy stan hydrologiczny naszego kraju jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonych melioracji, które miały miejsce w rolnictwie i leśnictwie, w latach powojennych. W wyniku tych działań, zmniejszeniu uległa naturalna zdolność retencyjna zlewni, co spowodowało szybszy spływ wód opadowych i roztopowych do rzek. Skutkiem tych działań jest wzrastające zagrożenie powodziowe oraz wydłużające się okresy suszy. Co gorsza zauważalne w ostatnich latach zmiany klimatyczne potęgują te ekstremalne zjawiska, powodując niekiedy duże straty w gospodarce i środowisku przyrodniczym. Ograniczanie zagrożeń powodziowych i skutków suszy poprzez retencjonowanie wody jest obecnie jednym z priorytetowych zadań gospodarki wodnej.

Opracowanie: SW