wmodr.pl

Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku

Gospodarstwo rolne przyjazne środowisku

Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie jest łatwym przedsięwzięciem. Wymaga od rolnika posiadania wiedzy technologicznej i ekonomicznej w odniesieniu do produkcji rolnej, analizowania sytuacji rynkowej i spełnienia określonych obowiązków. Działalność rolnicza powinna być prowadzona tak, aby przyczyniała się do poprawy środowiska naturalnego. Regulują to odpowiednie ustawy i rozporządzenia, których źródłem są dyrektywy unijne. Istotne jest aby środowisko naturalne jako zasób dla działalności rolniczej, było szczególnie chronione.

Głównymi źródłami zagrożeń ze strony działalności człowieka na środowisko są m.in.: prowadzenie intensywnych form gospodarowania powodujących zanieczyszczenie wód i erozję gleb, uprawa monokulturowa, intensywne użytkowanie, zaorywanie lub zaniechanie użytkowania pastwisk i łąk, zanikanie lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt, nadmierne użytkowanie i osuszanie terenów wodno-błotnych oraz wypalanie ściernisk i roślinności.

Podejmowanie wszelkich działań, w gospodarstwie rolnym, mających na celu ochronę środowiska, zrównoważone użytkowanie gruntów poprawiających ich jakości, zapewniających dobrostan zwierząt i produkujących wyroby niezagrażające zdrowiu zarówno ludzi jak i zwierząt są konieczne, aby zachować dostępne zasoby dla przyszłych pokoleń.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono skuteczne rozwiązania w gospodarstwie rolnym, korzystnie wpływające na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt.

Opracowanie: SW