wmodr.pl

Sposoby przechowywania nawozów naturalnych

Sposoby przechowywania  nawozów naturalnych

Dobra praktyka rolnicza, której celem jest ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi z rolnictwa, polega na optymalizacji zarządzania azotem ze wszystkich źródeł, a przede wszystkim z nawozów. W rolnictwie do celów nawozowych mogą być stosowane różnego rodzaju substancje zawierające azot organiczny. Zalicza się do nich m.in.: nawozy naturalne (organiczne), organiczno-mineralne, pofermenty z biogazowni oraz odpady i produkty uboczne, spełniające wymagania jakościowe zawarte w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
Racjonalne gospodarowanie tymi środkami nawozowymi wpływa korzystnie na żyzność gleby i plonowanie roślin. Jednocześnie pozwala obniżyć koszty produkcji, ograniczając zużycie nawozów azotowych mineralnych.

Opracowanie: SW