wmodr.pl

Pakiety przyrodnicze w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym (PROW 2014-2020)

Pakiety przyrodnicze w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym (PROW 2014-2020)

Pakiety przyrodnicze w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 są ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. Wsparcie to w dużej części trafia na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, które w Polsce związane są przede wszystkim z tradycyjną gospodarką rolną w regionach o zróżnicowanej strukturze rolnictwa, wysokim udziałem trwałych użytków zielonych oraz występowaniem obszarów mokradłowych, których duża część położona jest na obszarach Natura 2000. Wyróżnia się dwa pakiety przyrodnicze:

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Pakiety 4 i 5 mają dwa główne cele. Pierwszym z nich jest poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) wyznaczonych zgodnie Dyrektywą ptasią, poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO. Drugim istotnym celem jest utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu określonych typów siedlisk przyrodniczych występujących na łąkach i pastwiskach, zgodnych z klasyfikacją zawartą w Dyrektywie siedliskowej. Cel ten ma być spełniony poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk leżących na obszarach Natura 2000, ale także poza nimi.

Opracowanie: SW