WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość i wsparcie finansowe z UE

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – finansowanie, formy organizacyjne

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – finansowanie, formy organizacyjne

Data utworzenia: 08-02-2019

Pojęcie „wspólnota lokalna” częściej kojarzy się z określonym terytorium niż z poczuciem przynależności do danej wspólnoty. Poszczególne jednostki nie identyfikują się z własną społecznością, a to z kolei wiąże się z zanikaniem poczucia odpowiedzialności za lokalne (sąsiedzkie) sprawy. Grupy mieszkańców...
czytaj więcej

Przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 08-02-2019

W czasach nieustannych i szybkich przemian gospodarczych warunkiem niezbędnym do odnalezienia swego miejsca na rynku pracy jest chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Współcześnie coraz więcej ludzi pracuje na własny rachunek. Tworząc własne miejsca pracy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego...
czytaj więcej

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania PROW 2014-2020

Data utworzenia: 08-02-2019

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli: Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i/ lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym...
czytaj więcej

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 08-02-2019

Wielofunkcyjność rolnictwa to szeroki termin. Węższym od niego jest wielozawodowość rolników. Osoby prowadzące działalność rolniczą podejmują działania zarobkowe niezwiązane z działalności rolniczą. Płatne zajęcia podejmowane są szczególnie w małych gospodarstwach rolnych. Opierając się na danych z 2005 roku, raport Komisji...
czytaj więcej

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Data utworzenia: 08-02-2019

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świetle obowiązującego prawa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano preferencje podatkowe. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest produkcja i przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego i...
czytaj więcej

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Data utworzenia: 08-02-2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 najwięcej środków przeznacza na wsparcie przedsiębioczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa dofinansowania skierowana jest do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich. Premiowane są projekty, w...
czytaj więcej

Praktyczne informacje o ekonomii społecznej

Praktyczne informacje o ekonomii społecznej

Data utworzenia: 08-02-2019

Ekonomia społeczna jest jednym ze sposobów określenia działalności gospodarczej, łączącej cele społeczne i ekonomiczne. Określana jest także jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna. Definicja ekonomii społecznej jest bardzo szeroka. Najbardziej popularną i często stosowaną jest definicja sformułowana przez...
czytaj więcej

Od pola do widelca: produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii

Od pola do widelca: produkcja, przetwórstwo i sprzedaż w ekologii

Data utworzenia: 07-02-2019

Komisja Europejska, w ramach strategii Europa 2020, podkreśla istotną rolę badań i innowacyjności w przygotowaniach Unii Europejskiej do wyzwań w przyszłości. Długookresowy program wzrostu społeczno-gospodarczego UE zakłada trzy priorytety: zrównoważony rozwój, inteligentny wzrost, włączenie społeczne. W realizacji tych...
czytaj więcej