WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >>

Przedsiębiorczość i wsparcie finansowe z UE

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Data utworzenia: 24-06-2019

Po zmianach do rozporządzenia z 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego...
czytaj więcej

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Data utworzenia: 29-05-2019

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim  ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym zarówno beneficjenta operacji, jak i...
czytaj więcej

Modernizacja gospodarstw rolnych

Modernizacja gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 29-05-2019

Proces przygotowania biznesplanu, na podstawie którego zostanie rozpatrzony wniosek o przyznanie pomocy, może okazać się bardzo trudny ze względu na liczbę niezbędnych dokumentów. W związku z tym przedstawiam informacje przydatne przy przygotowaniu i wypełnianiu dokumentacji. Operację można zrealizować w ramach czterech obszarów: A...
czytaj więcej

Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Data utworzenia: 08-04-2019

Agroturystyka jest formą świadczenia usług turystycznych w czynnym gospodarstwie rolnym. Opiera się o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym, jego otoczeniem przyrodniczym, turystycznym i usługowym. Usługi turystyczne w gospodarstwie rolnym świadczone są w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, z...
czytaj więcej

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – finansowanie, formy organizacyjne

Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich – finansowanie, formy organizacyjne

Data utworzenia: 08-02-2019

Pojęcie „wspólnota lokalna” częściej kojarzy się z określonym terytorium niż z poczuciem przynależności do danej wspólnoty. Poszczególne jednostki nie identyfikują się z własną społecznością, a to z kolei wiąże się z zanikaniem poczucia odpowiedzialności za lokalne (sąsiedzkie) sprawy. Grupy mieszkańców...
czytaj więcej

Przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 08-02-2019

W czasach nieustannych i szybkich przemian gospodarczych warunkiem niezbędnym do odnalezienia swego miejsca na rynku pracy jest chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji. Współcześnie coraz więcej ludzi pracuje na własny rachunek. Tworząc własne miejsca pracy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego...
czytaj więcej

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania PROW 2014-2020

Data utworzenia: 08-02-2019

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli: Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i/ lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym...
czytaj więcej

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Data utworzenia: 08-02-2019

Wielofunkcyjność rolnictwa to szeroki termin. Węższym od niego jest wielozawodowość rolników. Osoby prowadzące działalność rolniczą podejmują działania zarobkowe niezwiązane z działalności rolniczą. Płatne zajęcia podejmowane są szczególnie w małych gospodarstwach rolnych. Opierając się na danych z 2005 roku, raport Komisji...
czytaj więcej