wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Warunki i wymogi związane z realizacją działania „Dobrostan zwierząt” w ramach PROW 2014-2020

Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt.

Rolnikom udzielane jest wsparcie w zakresie dobrostanu zwierząt za realizację wymogów, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Płatności w ramach działania „Dobrostan zwierząt” nie uwzględniają kosztów inwestycji związanych ze zmianą warunków utrzymania zwierząt.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z dnia 09.03.2020 r., poz. 382).
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010r. nr 56, poz. 344 z późn. zm.).
- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. (Dz.U. z 2019 r., poz.1966).
- Obwieszczenie Marszałka Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz.122 z późn. zm.).

Nabór wniosków

W terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich – czyli co do zasady: od dnia 15 marca do dnia 15 maja – (po tym terminie zmniejszenie płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia).
Działanie roczne, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

Planowany budżet działania – 50 mln euro

Opracowanie: SW