wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja zwierzęca >>

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

Efektywne wykorzystanie trwałych użytków zielonych w żywieniu bydła

W obecnej sytuacji gospodarczej Polski rozwój produkcji zwierzęcej, zwłaszcza bydła, w znacznej mierze jest uzależniony od produkcji tanich, dobrej jakości własnych pasz gospodarskich, takie też zapewniają nam pasze z trwałych użytków zielonych.

Oprócz tego ekosystemy trawiaste mają duże znaczenie przyrodnicze, spełniają funkcję:

  • fitosanitarną – neutralizacja przykrych zapachów, pyłów, wydzielanie olejków eterycznych,
  • ochronną wód i gleb – chronią przed erozją, ubytkiem substancji organicznej w glebach, przeciwdziałanie eutrofizacji gleb,
  • biogeochemiczną – bariera ograniczająca migrację związków chemicznych czy materiałów z pól uprawnych do wód powierzchniowych i wgłębnych,  
  • klimatyczną – tworzą specyficzny mikroklimat,
  • przyrodniczą – zachowanie cennych siedlisk oraz terenów stanowiących ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt,
  • zdrowotną – zioła pozytywnie wpływają na zdrowie zwierząt i pośrednio na ludzi,
  • krajobrazową i estetyczną – cenny składnik krajobrazu, barwny aspekt łąk. Zbiorowiska te absorbując znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzących z powietrza odgrywają rolę tzw. zielonego filtra przyrody.

Jednak niezależnie od przedstawionych funkcji użytki zielone stanowią podstawowe źródło wysokowartościowej paszy w postaci zielonek, siana czy sianokiszonek. W warunkach polskich często potencjał ten jest niewykorzystywany, gdyż użytki zielone traktowane są zwykle bez większej troski, co prowadzi do obniżenia wydajności produkcyjnej.

Opracowanie: SW