wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Produkcja roślinna >>

Nowe technologie w uprawie zbóż

Nowe technologie w uprawie zbóż

Uprawa roli jest jednym z podstawowych elementów agrotechniki. Tak jak całe rolnictwo podlega ona ciągłym zmianom. Zmienia się zakres i intensywność zabiegów uprawowych oraz używane narzędzia. W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania nowymi technologiami uprawy gleby oraz rolnictwem precyzyjnym. Uprawa roli choć ma liczne zalety, to może oddziaływać niekorzystnie na warunki i efekty produkcyjne oraz środowisko. Narzędzia i maszyny do uprawy roli, ingerując w glebę, oddziałują na jej skład i właściwości. Dużym zmianom ulega struktura oraz właściwości wodne i powietrzne gleby. W efekcie zmian fizycznych, zmianom podlegają także właściwości chemiczne oraz biologiczne. Szczególnie duży wpływ ma orka i związane z nią odwracanie wierzchniej warstwy gleby. Także głębokie spulchnianie zmienia stosunki wodno-powietrzne w glebie. Uprawa prowadzona zbyt intensywnie i w niekorzystnych warunkach siedliskowych może prowadzić do degradacji gleby oraz zanieczyszczenia wody i powietrza.


Zabiegi uprawy roli, zwłaszcza głębokie orki, są czaso- i energochłonne, a spełnienie stawianych przed nimi zadań ograniczone są warunkami meteorologicznymi. Wpływ tradycyjnej uprawy roli na plonowanie roślin, zwłaszcza w korzystnych warunkach, jest stosunkowo mały. Większe znaczenie dla produkcyjności roślin mają: nawożenie, ochrona roślin oraz wybór właściwego gatunku czy odmiany dostosowanej do określonych warunków klimatyczno-glebowych. We współczesnym rolnictwie dominuje trend upraszczania klasycznej, płużnej uprawy roli, wprowadza się nowe technologie, maszyny, nawigację satelitarną GPS, nowoczesne środki ochrony roślin i nawozy, które obniżają koszty.
Wybór systemu uprawy roli zależy od wielu czynników takich jak: klimat, ukształtowanie terenu, właściwości fizykochemicznych gleby, wielkości gospodarstwa i dostępności technologii.

Opracowanie: SW