wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Szkody łowieckie w pytaniach i odpowiedziach

Szkody łowieckie w pytaniach i odpowiedziach

Głównym założeniem prawidłowego procesu szacowania jest określenie strat jakościowych i ilościowych, które powstały w uprawach i produktach rolniczych w wyniku żywienia i bytowania zwierząt łownych. Dodatkowo szkody objęte były odpowiedzialnością odszkodowawczą spowodowane podczas polowania. Uzyskane w wyniku oszacowania wielkości, czyli procentowej uszkodzenia, zmniejszona powierzchnia, rozmiar uszkodzeń, szacunkowy plon, cena płodu oraz grunty rolne powinny być ustanowione w sposób jasny i przejrzysty, pozwalający na weryfikację rzetelności i wiarygodności, prawidłowości czynności wykonywanych na każdym etapie oceny przez strony postępowania oraz instytucje odwoławcze. Odszkodowanie wypłacone na podstawie dokonanego szacunku powinno jedynie rekompensować poniesione straty.

Szacowanie powinno obejmować określenie podstawowych wielkości takich jak: powierzchnia upraw, uszkodzony obszar upraw, procent szacowanego zniszczenia upraw, zmniejszony obszar, wielkość szkody i wysokość odszkodowania. Obecny stan tego aktu zostaje „uznany za uchylony”. Jednocześnie nie ma nowych przepisów wykonawczych definiujących procedury szacowania. W ustawie Prawo łowieckie obowiązek wydania takich przepisów został nałożony na ministra środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. Dlatego należy się spodziewać regulacji w tej sprawie.Oszacowanie i obliczenie wysokości odszkodowania obejmuje oględziny i oszacowanie ostateczne.

Przepisy o szacowaniu szkód nie definiują pojęcia „uprawa rolna”, wskazują natomiast na pojęcie „gruntu rolnego”. Pojęcie „uprawy rolnej” zostało zdefiniowane przez Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 27 listopada 2007 roku (sygn. akt: III CZP 67/07, OSNC 2008/12/136) wskazując, że „uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym”. Zatem przepisy o szacowaniu szkód obejmują szkody wyrządzone na gruntach rolnych.

Opracowanie: SW