wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie

Ubezpieczenie społeczne rolników zostało wyodrębnione z systemu ubezpieczeń społecznych ustawą z 20 grudnia 1990 roku. Wspomniana ustawa powołała Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zobowiązując ją do realizacji zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników.

Instytucja ta istnieje w systemie administracji publicznej od roku 1991 jako samodzielna jednostka odpowiedzialna za realizację wyodrębnionego z ZUS, kompleksowego systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Do podstawowych zadań KRUS należą przede wszystkim obsługa rolników w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie. KRUS przyznaje i wypłaca świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, jak również wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego.

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te:
•    posiadają obywatelstwo polskie lub
•    są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) lub są zwolnieni na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Opracowanie: SW