wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie

Szkody łowieckie to problem coraz częściej dotykający rolników. Kłopot tym powszechniejszy im większa jest liczebność dzikich zwierząt a w szczególności rosnąca populacja dzików. Co jednak zrobić, gdy dziki, sarny i jelenie bądź łosie wejdą na pole i spowodują szkodę?

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych zostały określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1226 tj.), zatytułowanym jako „Szkody łowieckie”, oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45. poz. 272).

Miejsce wystąpienia szkody

• Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych:
• w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny;
• przy wykonywaniu polowania
• Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach, płodach rolnych i zwierzętach hodowlanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną: łosie, żubry, wilki, rysie, bobry.
Za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną odszkodowanie wypłaca:
• szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa,
• za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – Zarząd Województwa ze środków budżetu państwa.

Opracowanie: SW