wmodr.pl

WMODR >> Wydawnictwa >> Broszury i ulotki >> Ekonomika >>

Obrót ziemią rolną

Obrót ziemią rolną

Nieruchomość rolna to nieruchomość wykorzystywana lub która może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Kryterium wyodrębniającym nieruchomość rolną jest nie tylko jej aktualny sposób wykorzystywania – rzeczywiste prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej lub ogrodniczej, sadowniczej czy rybnej nie jest wymagane. Wystarczy, że dany grunt, na którym aktualnie taka działalność nie jest prowadzona, może być wykorzystywany do tych rodzajów działalności. O tym, czy dana nieruchomość jest nieruchomością rolną decydują zapisy w ewidencji gruntów oraz plany zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ewidencją nieruchomości rolne mogą być oznaczone następującymi symbolami:
• R – grunty orne,
• S – sady,
• Ł – łąki trwałe,
• Ps – pastwiska trwałe,
• Br – grunty rolne zabudowane,
• Wsr – grunty pod stawami,
• W – grunty pod rowami,
• Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Na rysunkach planów zagospodarowania przestrzennego nieruchomości rolne oznaczone są z kolei najczęściej następującymi, podstawowymi symbolami:
• R – tereny rolnicze,
• RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich,
• RM (tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych).

Opracowanie: SW